هاست دانلود

DL 10 GB
 • گیگابایت فضا 10
 • سی پنل کنترل پنل
 • 1 بانک اطلاعاتی
 • دارد پشتیبانی از راپید لیچ
 • نامحدود ادد دامین
 • نامحدود اف تی پی
 • 10 گیگابیت پورت
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود پهنای باند
DL 20 GB
 • گیگابایت فضا 20
 • سی پنل کنترل پنل
 • 1 بانک اطلاعاتی
 • دارد پشتیبانی از راپید لیچ
 • نامحدود ادد دامین
 • نامحدود اف تی پی
 • 10 گیگابیت پورت
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود پهنای باند
DL 50 GB
 • 50 گیگابایت فضا
 • سی پنل کنترل پنل
 • 1 بانک اطلاعاتی
 • دارد پشتیبانی از راپید لیچ
 • نامحدود ادد دامین
 • نامحدود اف تی پی
 • 10 گیگابیت پورت
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود پهنای باند
DL 100 GB
 • 100 گیگابایت فضا
 • پنل سی پنل کنترل
 • 1 بانک اطلاعاتی
 • دارد پشتیبانی از راپید لیچ
 • نامحدود ادد دامین
 • نامحدود اف تی پی
 • 10 گیگابیت پورت
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود پهنای باند
DL 200 GB
 • 200 گیگابایت فضا
 • پنل سی پنل کنترل
 • 1 بانک اطلاعاتی
 • دارد پشتیبانی از راپید لیچ
 • نامحدود ادد دامین
 • نامحدود اف تی پی
 • 10 گیگابیت پورت
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود پهنای باند
DL 300 GB
 • 300 گیگابایت فضا
 • سی پنل کنترل پنل
 • 1 بانک اطلاعاتی
 • دارد پشتیبانی از راپید لیچ
 • نامحدود ادد دامین
 • نامحدود اف تی پی
 • 10 گیگابیت پورت
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود پهنای باند